Umowa pożyczki online

niedziela, 20 lipca 2014

Pożyczki bez zaświadczeń

We współczesnych społeczeństwach przyjęło się przekonanie, że pożyczka jest jednym z najtrafniejszych sposobów pozyskania cudzego kapitału w celach konsumpcyjnych, dlatego umowa pożyczki w polskim prawie zobowiązań zajmuje miejsce szczególne wśród kategorii umów nazwanych. Regulują ją akty prawne o randze ustawowej, tj. uchwalane przez parlament, określające charakter prawny umowy, prawa i obowiązki stron stosunku prawnego oraz rodzaj odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Pożyczka jest na tyle popularnym środkiem uzyskania kapitału, że obecnie wiele internetowych firm pożyczkowych proponuje udzielenie pożyczki bez formalności oraz zabezpieczeń, czyli bez poręczenia czy zastawu. W praktyce wystarczy dowód osobisty oraz konto w banku, na które przelewa się pieniądze stanowiące przedmiot pożyczki. Firmy te oferują zazwyczaj krótkoterminowe pożyczki, tzw. chwilówki, a także pożyczki wielomiesięczne zwane pożyczkami ratalnymi.

Uwarunkowania prawne pożyczki przez Internet

Umowa pożyczki jest to kontrakt zawierany między stronami (osobą udzielającą pożyczki jest pożyczkodawca, zaś osobą otrzymującą ową pożyczkę - pożyczkobiorca) w treści którego z chwilą zawarcia umowy powstają zobowiazania po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca jest zobowiązany przenieść środki pieniężne lub rzeczy oznaczone co do gatunku na rzecz pożyczkobiorcy. Natomiast kontrahent ma obowiązek po terminie oznaczonym w treści umowy zwrócić środki pienieżne lub ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Najważniejszym aktem prawnym odnoszącym się do pożyczek krótkoterminowych jest ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.). Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich typów kredytów przeznaczonych dla osób fizycznych, spełniających wymogi udzielania kredytów. Skutkiem tego, do zakresu nazwy kredyt konsumencki oprócz umowy pożyczki zalicza się również: umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego; umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia oraz umowę o kredyt odnawialny. Zawierane umowy pożyczki powinny informować o ustawowych elementach takich jak:

 • dane osobowe pożyczkodawcy, pożyczkobiorcy oraz pośrednika pożyczkowego, adres siedziby pożyczkodawcy,
 • rodzaj pożyczki, np. "Umowa pożyczki odnawialnej zawarta pomiędzy (nazwa firmy pożyczkowej) a (konsumentem) ..."
 • czas obowiązywania umowy, np. "Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie..."
 • całkowitą kwotę kredytu – wg. ustawy są to wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku umową, czyli odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy
 • terminy i sposób wypłaty pożyczki, czyli np.: przekazanie przedmiotu pożyczki przez pożyczkodawcę pożyczkobiorcy bezpośrednio przy podpisywaniu umowy pożyczki bądź przelanie środków pieniężnych przelewem na konto bankowe w określonym w umowie terminie
 • stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym) oraz całkowitą kwotę do spłaty przez konsumenta (suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu) wraz z podaniem założeń przyjętych do jej obliczania
 • kryteria i terminy spłaty pożyczki, płatności odsetek
 • skutki braku płatności / spłaty
 • prawo pożyczkobiorcy do spłaty kredytu przed terminem
 • warunki odstąpienia konsumenta od umowy oraz wypowiedzenia umowy

Umowa kredytu konsumenckiego powinna być zawarta na piśmie. Kredytodawca jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę kredytobiorcy.

Pożyczka online a umowa

Większość firm pożyczkowych istniejących na polskim rynku układa ramową umowę pożyczki według powszechnie przyjętego wzorca, jedynie niektóre umowy firm pożyczkowych zawierają indywidualne warunki.

Klient przy wypełnianiu internetowego wniosku oświadcza, że jest: obywatelem polskim mającym stałe zamieszkanie na jej terytorium, konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera umowę pożyczki w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, posiada zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy. Innymi wymogami umożliwiającymi uzyskanie pożyczki są m.in.: brak zwłoki w świadczeniu należności po stronie pożyczkobiorcy w chwili zawierania umowy z pożyczkodawcą, uzyskanie pozytywnej weryfikacji danych osobowych oraz oceny historii kredytowej na podstawie informacji podanych przez pożyczkobiorcę. Informacje poddane ocenie pochodzą m.in. z baz danych następujących podmiotów:

 • BIG InfoMonitor S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

W sytuacji negatywnej oceny ryzyka kredytowego na podstawie baz danych pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania klienta o wynikach swojej kontroli oraz podaje bazę danych, na której oparł swoję ocenę (tego typu zapis można odnaleźć w umowie pożyczki Vivus: "W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy informuje o wynikach tej oceny oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano."). Wiadomość przekazuje telefonicznie lub przez e-mail. W innych przypadkach (m.in. wyżej wymienionych) pożyczkodawca może poinformować pożyczkobiorcę o decyzji odrzucenia wniosku o pożyczkę bez podania przyczyny. Natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonego wniosku pożyczkodawca niezwłocznie przesyła stronie następujące dokumenty:

 • umowę pożyczki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 • formularz informacyjny
 • warunki umowy

Szybka pożyczka = terminowa spłata?

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty kwoty pożyczki wraz odsetkami i opłatami w ustalonym terminie przelewając środki pieniężne na konto bankowe pożyczkodawcy. W sytuacji zwłoki w spłatach po stronie dłużnika, firmy pożyczkowe mogą naliczyć dodatkowe opłaty lub odsetki (od dnia upływu terminu spłaty zaciągniętego zobowiązania) w wysokości czterokrotnej stopy lombardowej NBP. W prawie polskim przy takich kontraktach są to odsetki maksymalne. Warto tu wspomnieć, że w sytuacji podwyższenia stopy procentowej lombardowego kredytu NBP w trakcie trwania umowy, pożyczkodawca może naliczyć odsetki według nowej, podwyższonej stawki. Wszystkie koszty zawiadomień dotyczących opóźnień w spłacie należności ponosi pożyczkobiorca. Brak spłaty zaległości może doprowadzić do wytoczenia przeciwko dłużnikowi postępowania sądowego. Niektóre z firm pożyczkowych umożliwiają przedłużenie spłaty pożyczki po opłaceniu prowizji za przedłużenie spłaty pożyczki na rzecz pożyczkodawcy. Umowa obowiązkowo powinna zawierać prawo konsumenta do wcześniejszej spłaty pożyczki. W tej sytuacji  nie powinny być naliczane odsetki do pozostającego czasu do wygaśnięcia umowy.

Należy zaznaczyć, że prawo odstąpienia od umowy pożyczki bez podania przyczyny posiada pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument wykonuje swoje prawo poprzez wysłanie oświadczenia na adres pożyczkodawcy przed upływem terminu. Jeżeli pożyczkodawca zdążył przelać na konto kwotę środków pieniężnych przed otrzymaniem oświadczenia klienta o decyzji odstąpienia niezwłocznie od warunków umowy, pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych na adres konta bankowego wierzyciela w terminie 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Reklamację zazwyczaj składa się drogą pisemną na adres pocztowy lub e-mail pożyczkodawcy.

Pożyczki online charakteryzują się minimalizmem formalności oraz brakiem wnioskowania o (prawie żadną) udokumentowaną historię kredytową. Firmy pożyczkowe rekompensują ryzyko udzielenia pożyczki poprzez odpowiednie opłaty i oprocentowanie środków pieniężnych stanowiących przedmiot pożyczki. Dla konsumentów chwilówki są sposobnością do uelastycznienia domowego budżetu, gdyż małe kwoty pieniężne można otrzymać niemal "od ręki". Uzyskane środki pieniężne mogą być przeznaczone na bieżące wydatki konsumpcyjne albo w innym celu, bowiem umowa pożyczki chwilówki nie precyzuje przeznaczenia wykorzystania środków pieniężnych.