Które firmy pożyczkowe nie sprawdzają w BIK?

sobota, 12 lipca 2014

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A., inaczej zwane BIK, to spółka utworzona 29 października 1997 roku przez banki oraz Związek Banków Polskich. Podstawą prawną funkcjonowania BIK jest Prawo Bankowe (art.105 ust.4), które nadaje bankom możliwość utworzenia instytucji upoważnionej do "gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim."

Co jest przekazywane do BIK?

Bank i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (inaczej SKOK) przekazują do BIK w szczególności dane osobowe wraz ze szczegółami dotyczącymi zobowiązań kredytowych (w tym: data udzielenia, czas trwania, ilość i wysokość rat kredytowych, typ kredytu i waluta, itd). Informacje o terminowości spłacanych rat kredytowych mogą być zarówno pozytywne (gdy spłaty następują w uzgodnionych terminach), jak i negatywne (wskazujące na opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych) - BIK jest odbiorcą obu komunikatów.

Ile czasu BIK przechowuje informacje o historii kredytowej?

W zależności od sytuacji kredytowej klienta, długość okresu przechowywania w BIK danych o historii kredytowej klienta przedstawia się następująco:

1) do momentu całkowitej spłaty kredytu BIK przechowuje dane o kredytobiorcach terminowo regulujących powzięte zobowiązania dłużne. Możliwe jest jednak wydłużenie tego terminu do 5 lat od daty spłaty kredytu - wówczas warunkiem jest wyrażenie zgody kredytobiorcy przekazanej np. bankowi w ramach umowy kredytowej

2) do 5 lat po dacie spłaty kredytu przetwarzane są informacje o kredytobiorcach niespłacających terminowo swoich zobowiązań dłużnych (warunkiem jest m.in. opóźnienie na ponad 60 dni).

3) do 12 lat od dnia spłaty kredytu obowiązuje przetwarzanie danych w celach statystycznych bez zgody kredytobiorcy, jednakże wykorzystanie danych w tym celu nie wpływa na historię kredytową.

 

BIK czy BIG?

Podstawowe różnice między BIK a BIG (biurem informacji gospodarczej) wynikają z charakteru przekazywanych informacji - BIK otrzymuje niewymagające uprzedniej zgody dłużnika informacje pozytywne i negatywne o zobowiązaniach oprocentowanych (kredyty), zaś biura informacji gospodarczej zasilane są wyłącznie informacjami negatywnymi (opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni) o zobowiązaniach oprocentowanych oraz handlowych (opóźnienia w zapłacie np. rachunku za energię elektryczną, telefon, itd), których przekazanie musi zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez dłużnika.

 

Współpraca z BIK

Istnieją 2 typy współpracy z BIK:

1) bezpośrednia, oparta na zasadzie wzajemności, której istotą jest prawo do korzystania z danych przetwarzanych przez BIK przy jednoczesnym zobowiązaniu do udostępniania BIK danych o swoich klientach,

2) poprzez BIG InfoMonitor, w której nośnikiem informacji służących ocenie kredytowej klienta jest BIG InfoMonitor, zaś nie istnieje obowiązek przekazywania zwrotnego danych o historii kredytowej swoich klientów (brak zasady wzajemności).

 

Firmy pożyczkowe bez BIK

O ile banki są ustawowo upoważnione do pozyskiwania informacji z BIK, to dostęp do historii kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez firmy pozabankowe wymaga zgody klienta. W konsekwencji firmy pożyczkowe mogą korzystać z danych z BIK poprzez BIG InfoMonitor, o ile potencjalny pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę. Z uwagi na fakt, że nie wszystkie wzorce umowy o udzielenie pożyczki udostępniane przez firmy pożyczkowe na swoich stronach internetowych zawierają zapisy o zgodzie klienta na weryfikację historii kredytowej w rejestrze BIK poprzez BIG InfoMonitor, poniżej zaprezentowano wybrane firmy pożyczkowe, które nie wymagają od potencjalnego pożyczkobiorcy takowej decyzji, aczkolwiek zazwyczaj wymagają zgody pożyczkobiorcy na udostępnienie informacji o jego zobowiązaniach do następujących podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

Firma pożyczkowa

Minimalna kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki

100 zł

2500 zł

100 zł

2000 zł

100 zł

2000 zł

100 zł

2500 zł

200 zł

3000 zł

100 zł

2000 zł

100 zł

2000 zł

150 zł

2500 zł

50 zł

3500 zł

200 zł

3000 zł

100 zł

2000 zł

100 zł

3500 zł

100 zł

2000 zł